Wnioski do pobrania

Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego – wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – sieci i stacji transformatorowych
Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego -wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sieci i stacji transformatorowych
Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2)
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomośćią na cele budowlane (PB-3)
Wniosek o podział nieruchomości w trybie z art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) – niezależnie od ustaleń planu miejscowego
Wniosek o podział ieruchomości w trybie art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) zgodnie z planem miejscowym, przepisami odrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Wniosek o wydanie: wypisu/ wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków – Warszawa
Wniosek o zaświadczenia o samodzilności lokalu/lokali
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków – Otwock