Geodezja

GEOLEWAR oferuje kompleksowe usługi geodezyjne. Pomagamy zawsze na każdym etapie inwestycji.

Zakres naszej działalności obejmuje:

 • Mapy do celów projektowych – są to opracowania kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu.
 • Wytyczenie tras przewodów oraz urządzeń podziemnych, które wykonuje się z dokładnością ±0,1 m. Rzędne wysokości niwelety dna przewodów kanalizacyjnych oraz przewodów rurowych i naziemnych elementów przewodów podziemnych (armatury) należy określać z dokładnością ±0,01 m. Rzędne wysokości przewodów kablowych – z dokładnością ±0,1 m.
 • Geodezyjna obsługa inwestycji jest to niezbędna czynność wykonywana podczas jakiejkolwiek inwestycji budowlanej. Geodezyjna obsługa obejmuje wytyczenie budynku, kontrolę prawidłowo wykonanych prac w trakcie budowy oraz inwentaryzację powykonawczą. Wszelkie działania, w wyniku których kształtowana jest przestrzeń, muszą być odnotowane w dokumentach geodezyjnych. Wyniki opracowań geodezyjnych są przedstawiane najczęściej w postaci szkiców i map, na których uwidaczniane są wszelkie zmiany w przestrzeni.
 • Pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy w celu zebrania aktualnych danych o rozmieszczeniu obiektów i sprawdzeniu zgodności z planem zagospodarowania działki lub terenu. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy pomierzyć po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych, a wyniki tych prac, czyli mapy, są przekazywane do PINB.
 • Opracowania numeryczne map do celów projektowych i opiniodawczych są w formie plików AutoCAD, na których projektant może wykonać projekt inwestycji.
 • Przygotowanie dokumentacji na naradę koordynacyjną celem uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych w dawnym ZUD. Propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszcza się na mapie do celów projektowych (aktualna mapa zasadnicza) lub planie sytuacyjnym (art. 29a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane). Plan dodatkowo zawiera uzgodniony dotychczas przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu, który przedkłada się do zaopiniowania przez przedstawicieli gestorów sieci (RWE, gazownia, Veolia itd.).
 • Scalenia i podziały nieruchomości polegają na przekształceniu niekorzystnego układu nieruchomości.
 • Rozgraniczenia nieruchomości wykonywane są w celu rozstrzygnięcia spornych granic nieruchomości.
 • Opisy i mapy dla celów cywilno-prawnych są to opracowania map do zasiedzenia, ustalenia służebności gruntowych oraz innych map do celów prawnych (rewindykacyjnych) lub do umów pomiędzy stronami.
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości wykonuje się przed zakupem inwestycji w celu określenia jej stanu prawnego.
 • Wznowienia znaków granicznych wykonuje się w celu sprawdzenia, czy dotychczasowe granice nieruchomości nie uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.